Loga partnerů Žadatel:
VŠB-TUO Partner:
COMTES FHT a.s.

Základní údaje

Název: Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0038
Žadatel: VŠB-Technická univerzita Ostrava
Partner: COMTES FHT a.s.
Celkové náklady projektu: 19 446 703,76 Kč
Délka projektu 1. 6. 2011 - 31. 5. 2014
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Anotace

Projekt se zabývá vytvořením mezinárodního vědeckého týmu, který se aktivně zapojí do mezinárodních projektů v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu, kde rozhodující a vedoucí úlohu budou mít vědečtí pracovníci na VŠB-TU Ostrava. Dále pak se na projektu budou podílet špičkoví odborníci v oboru jak z výzkumných a vývojových institucí v ČR, tak významní odborníci ze zahraničí. Vytvořený vědecko-výzkumný tým bude mezi sebou rovněž používat ke komunikaci moderní ICT. Cílem projektu je silná mezinárodní spolupráce a příprava týmu pro zapojení se do mezinárodních projektů. Potřebnost a realizace uvedeného projektu je dána vývojem nových poznatků v oblasti vývoje technologií výroby ultra-jemnozrnných až nanomateriálů a aplikace v průmyslové praxi. Veškeré poznatky při budování mezinárodního týmu budou v průběhu řešení projektu paralelně předávány všem cílovým skupinám prostřednictvím větších odborných diskusních fór, videokonferencí a také přímými vstupy do výuky.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření vědeckovýzkumného Nanotýmu VŠB-TU Ostrava, který se zapojí do mezinárodních sítí a bude se za pomocí zahraničních odborníků a partnerů připravovat na podání mezinárodních vědeckých projektů.

Dílčí cíle projektu

Klíčové aktivity

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou především STUDENTI a AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI VŠB - TU Ostrava a ZČU Plzeň. V rámci projektu budou realizovány školící kurzy, odborné diskusní fóra, workshopy, odborné semináře a konference, jejímž společným přínosem pro obě skupiny bude nabytí zkušeností s tvorbou a působením ve vědeckovýzkumném týmu a jeho možném zapojení se do mezinárodních projektů. Přičemž řešení konkrétních témat klíčových aktivit povede ke značnému zvýšení odborných kompetencí a praktických dovedností řešitelského kolektivu.