Loga partnerů Žadatel:
VŠB-TUO Partner:
COMTES FHT a.s.

Kurzy

KA1 Příprava zapojení Nanotýmu VŠB-TU Ostrava do mezinárodních sítí a projektů v oblasti výzkumu a vývoje

Hlavním cílem klíčové aktivity č. 1 je proškolení Nanotýmu VŠB-TU Ostrava v oblasti mezinárodních projektů a programů ať už světových nebo evropských. Budou vytvořeny vzdělávací kurzy, které se zaměří na možnosti zapojení se do mezinárodních vědeckých projektů.

Kurz 1 – "Mezinárodní projekty v oblasti VaV"

Cílem kurzu je seznámebí cílovoé skupiny s tipy mezinárodních projektů v oblasti VaV, získání bližších informací k daným projektům včetně legislativního rámce.

Kurz 2 – "Best practices v oblasti podávání mezinárodních projektů VaV"

Cílem kurzu je proškolení cílové skupiny v oblasti podávání žádostí mezinárodních projektů v oblasti VaV, především pak zaměřený na komunitární programy. Cílová skupina získá neocenitelné praktické znalosti a dovednosti v oblasti podávání mezinárodních projektů ve VaV.

Kurz 3 - "Realizace projektu ve VaV"

Cílová skupina získá praktické dovednosti a znalosti v řízení daných projektů. Tyto vědomosti pomohou cílové skupině zvládnout administrativně náročný proces realizace mezinárodních vědeckých projektů.

KA2 Další vzdělávání pracovníků Nanotýmu VŠB-TU Ostrava v oblasti legislativy VaV a ochrany duševního vlastnictví v mezinárodních projektech

Hlavním cílem klíčové aktivity č. 2 je proškolení Nanotýmu VŠB-TU Ostrava v oblasti legislativy VaV a ochrany duševního vlastnictví v mezinárodních projektech.

Kurz 1 - "Legislativa VaV projektů"

Cílem kurzu je seznámení cílové skupiny s legislativním rámcem řešení mezinárodních projektů VaV.

Kurz 2 - "Duševní vlastnictví v oblasti mezinárodních projektů VaV"

Cílem kurzu je proškolení cílové skupiny v oblasti právního řešení duševního vlastnictví a to ve dvou fázích týkajících se mezinárodních VaV projektů. Za prvé, jedná se o poskytování současného know-how pro realizaci mezinárodních VaV projektů. Tím se z praktického hlediska myslí poskytnutí vědeckých výsledků partnerům a zároveň zabránění dalšího šíření třetím osobám. Druhou stránkou je zabezpečení duševního vlastnictví ve vztahu k samotnému výsledku mezinárodního projektu, tím máme na mysli patenty, průmyslové vzory apod. a ochranu podílu daných práv dané organizace.